Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Corilus webshop

Uitbatingszetel
Corilus NV/SA                     Hogenakkerhoek 5, 9150 Kruibeke
Tel: +32 (0)3 253 20 20    Fax: +32 (0)3 253 20 40
E-mail: info@corilus.be 
Maatschappelijke zetel
Corilus NV/SA                     Rue Moulin Brabant 2, 5030 Gembloux
Tél: +32 (0)81 40 70 00    Fax: +32 (0)81 40 70 70
RPR Namur                        Ondernemingsnummer: BE 0428.555.896

1. De Corilus webshop is enkel bestemd voor personen of organisaties die de aangeboden goederen uitsluitend in het kader van hun beroepsactiviteiten gebruiken.  Corilus NV/SA verkoopt niet aan particulieren.
2. Alle bestellingen geplaatst via de webshop zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.  Bij alle vermelde tarieven in de webshop wordt duidelijk melding gemaakt van de BTW, recupel- en reprobelbijdrage, transport- en behandelingskosten en desgevallend andere bijkomende kosten/lasten. Er is sprake van een geldige overeenkomst wanneer de klant een schriftelijke bevestiging van zijn bestelling ontvangt conform de bepalingen van deze algemene voorwaarden.  De taal van de overeenkomst is het Nederlands of het Frans.  De klant kan eventuele invoerfouten bij de bestelling doorgeven op bovenvermeld contactadres.
3. Corilus NV/SA is enkel verbonden door middel van een schriftelijke bevestiging van de klanten-orders door een gemachtigde persoon binnen haar organisatie.  Deze bevestiging, die een overzicht van de bestelling bevat alsook de betalingsgegevens, volgt zo snel mogelijk na ontvangst van de bestelling door Corilus NV/SA en zal via e-mail aan de klant bezorgd worden.  De klant dient op basis van deze bevestiging de betaling volledig uit te voeren alvorens de goederen verstuurd kunnen worden. Bij levering van de goederen ontvangt de klant dan een factuur 'voor voldaan'.
4. De goederen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van volledige betaling ter beschikking gesteld van de klant via de door hem gekozen transportwijze en naar het opgegeven leveringsadres.  De eigendom en het risico van de bestelde goederen gaan over op het moment van verzending.  Eventuele  afwijkende leveringstermijnen zijn enkel bindend wanneer Corilus NV/SA ze uitdrukkelijk aangegeven en/of schriftelijk aanvaard heeft. Een eventuele vertraging in de opleveringsdatum kan niet leiden tot het toepassen van een strafbeding, noch een reden zijn voor de beëindiging van de overeenkomst door de klant.
5. In geval van overmacht en uitputting van de voorraad heeft Corilus NV/SA het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken mits voorafgaande kennisgeving aan de klant en zonder enige verplichting tot schadevergoeding  in hoofde van Corilus NV/SA  De klant heeft in geval van overmacht in hoofde van Corilus NV/SA die niet is verholpen binnen één (1) maand na de kennisgeving het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te verbreken zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding in diens hoofde ontstaat.
6. Behoudens toepassing van art. 5 is de klant in geval van annulering van de bestelling voor de levering een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Corilus NV/SA om een hoger schadebedrag te eisen indien de reële kosten verbonden aan deze annulatie hoger zijn dan de forfaitaire schadevergoeding.
7. Klachten aangaande de levering dienen aangetekend en schriftelijk geformuleerd te worden binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord dat de aard, hoeveelheid en waarde preciseert van de goederen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Het schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op, en het toestaan van de terugzending is geenszins een erkenning van welke fout of schade dan ook. De transportkosten blijven ten laste van de klant, tenzij eenduidig bewezen wordt dat de terugzending een rechtstreekse oorzaak vindt in een fout van Corilus NV/SA
8. Verborgen gebreken kunnen tot maximum één (1) maand na de levering ter kennis gebracht worden, en de gebreken die tot uiting komen na de levering worden (tot het bewijs van het tegendeel) vermoed het gevolg te zijn van een verkeerde manipulatie door de klant.
9. In geen geval zal de contractuele en/of de buitencontractuele aansprakelijkheid van Corilus NV/SA verder reiken dan de factuurwaarde van de geleverde goederen.  Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals (niet-limitatief) winstderving, verlies van informatie, strafsancties, verlies van cliënteel, etc. wordt expliciet uitgesloten.
10. Bij gebreke aan betaling binnen de dertig (30) dagen na schriftelijke bevestiging van de bestelling door Corilus NV/SA wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest van 18% op jaarbasis, en eveneens met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR.  De niet-betaling binnen de gestelde termijn maakt alle andere openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, en doet alle eventuele toegekende kortingen eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling vervallen.  Het is de klant niet toegestaan zijn eventuele vorderingen op Corilus NV/SA te verrekenen met de openstaande en/of verschuldigde factuurbedragen.
11. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Corilus NV/SA, en hun toepassing op de relatie tussen Corilus NV/SA en de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  Corilus NV/SA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  De gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf hun kennisgeving aan de klant.
12. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen zijn bevoegd om de conflicten, van welke aard ook, ontstaan uit hoofde van onderhavige overeenkomst te beslechten.  De overeenkomst tussen Corilus NV/SA en de klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht en deze algemene voorwaarden.